[GNT Talkshows] – CÓ GÌ Ở 2D TALKSHOW?

[GNT 3D MODEL TRAINING] – TỪNG BƯỚC TRỞ THÀNH ARTIST

WORKSHOP: KẾT NỐI VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2D & 3D ARTIST

GEMS V: TÔI NÓI GÌ KHI NÓI VỀ NGHỀ 3D ARTIST