GIANTY THAM GIA TOKYO GAME SHOW 2023

THÁNG 8 KHI TRỜI VÀO THU

ĐIỂM QUA THÁNG 7 NHIỀU SỰ KIỆN CỦA GIANTY

THÁNG 3 VỚI NHIỀU SỰ KIỆN CỦA GIANTY

GIANTY THAM GIA GAME DEVELOPERS CONFERENCE (GDC) 2023

THÁNG 2 – KHỞI ĐẦU HỨNG KHỞI CỦA GIANTY