KÝ KẾT MOU: GNT VN và Khoa CNTT&TT – Đại học Cần Thơ